1.1.2007

Vad är slavistkretsen?

Finlands Slavistkrets grundades år 1964 i avsikt att vidga kunskaperna om och befrämja forskningen kring de slaviska språken i Finland. I slutet av år 2006 uppgick medlemsantalet till ungefär hundra. Slavistkretsen anordnar bl.a. en årlig slavistdag (de tidigare årens program finns under rubriken Menneet tapahtumat).

Slavistkretsen fungerar som en nationell slavistkommitté inom Internationella slavistkommittén. Slavistkretsen har ingen egen tidskrift eller skriftserie men publicerar de finländska föredrag som hålls på de internationella slavistkongresserna. Medlemmarna kan beställa tidskriften Idäntutkimus eller årsboken Scando-Slavica till medlemspris.

Finlands Slavistkrets deltar i Nordiska Slavistförbundets verksamhet. Dessutom är Slavistkretsen medlemsförening i Vetenskapliga samfundens delegation.

Slavistkretsens styrelse besluter om utdelandet av pro gradu-pris till förtjänta lärdomsprov med medel ur Maria Widnäs minnesfond.

Slavistkretsens äldre arkiv överläts år 2005 till Nationalbiblioteket. Arkivet (signum Coll. 740) kan fritt användas av forskare eller andra intresserade.