12.5.2016

Slavistipiirin säännöt


Nimi: Suomen slavistipiiri – Finlands slavistkrets ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: c/o Venäjän kieli ja kirjallisuus / Nykykielten laitos PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Rekisterinumero: 129.650
Merkitty Rekisteriin: 14.07.1980

1. Seuran nimi
Seuran nimi on Suomen slavistipiiri – Finlands slavistkrets ry; näissä säännöissä seura. Seuran kotipaikka on Helsinki.

2. Seuran tarkoitus
Seura on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää slaavilaisten kielten ja kulttuurien tuntemusta ja tutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tieteellisiä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja tapaamisia sekä pitää yllä alan kansainvälisiä yhteyksiä. Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan testamentteja, lahjoituksia sekä avustuksia.

3. Jäsenet
Seuran jäseneksi voivat liittyä yliopistoissa opiskelevat ja niissä tutkinnon suorittaneet, yhdistyksen säännöt hyväksyneet henkilöt, alan tutkimusta harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä säätiöt, mikäli yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksen. Jäsenyys astuu voimaan henkilön tai yhteisön maksettua jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Liittymismaksu on ensimmäisen vuoden jäsenmaksu. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran sihteerille. Jäsen voidaan katsoa seurasta eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuonna. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja vähintään 4 ja enintään 8 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 4 sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia, joihin se valitsee jäsenet ja joiden toimikauden se määrää.

7. Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, taikka varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai hänen ollessaan estynyt varatoiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä suorittaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Украинский литературный язык


Украинский национальный  язык сформировался на основе средненадднепрянских говоров. Грамматический строй,  словарный состав и фонетическая система современного украинского литературного языка также  усвоили наибольше черт именно этих говоров, например, окончания дательного падежа  единственного числа  -oвi, - eвi именах существительных мужского рода (братовi, бригадировi, Василевi); окончание дательного и предложного падежей единственного числа i в именах существительных мягкой группы (волi ,землi, солi ,на землi  ,у морi, на кiнцi); окончания творительного падежа -ою  в единственном числе имен существительных, имен прилагательных и местоимений женского рода (дорогою, сестрою, рiдною,  молодою,  вашою,  нашою); формы имен существительных среднего рода на  -ння ,-ття (значення,  взуття); окончания именительного падежа единственного числа -iй-  в именах прилагательных мягкой группы мужского рода (синiй, житнiй), суффикс - iш- у формах сравнительной степени имен прилагательных  (рiднiший,  яснiший); падежные формы личных местоимений мене, тебе,  менi, тобi возвратного себе,  собi;  смягченное произношение т в окончаниях глаголов третьего лица (робить,  сидить, роблять, сидять), секундарный гласный  i  на месте древнерусских  о и e в новом закрытом слоге (стiл, сiль,  пiч); и на месте дифтонга ѣ в любой позиции (вiк, лiто, на стiнi); давнее  смягченное произношение  согласного p в начале слога (рябий; рясно, косаря) и другие.
Нормы нового украинского литературного языка начинают формироваться еще с конца XVIII и первой половины XIX веков. Они зарождаются прежде всего в произведениях  И.П. Котляревского, он в «Энеиде» и «Наталке Полтавке» впервые широко использовал в литературе народные полтавские говоры; далее их отшлифовали и закрепили в литературном употреблении такие писатели, как Е.П. Гребинка, Л.И. Боровиковский, язык которых  сформировался на основе полтавских говоров, Г.Ф. Квитка-Основьяненко в своих произведениях представлял  слобожанские говоры, какие за своим происхождением и составом имеют много общего с полтавскими и киевскими говорами.
Т.Г. Шевченко был первым истинным народным украинским поэтом. Он стал творцом нового украинского литературного языка. Синтезировав в органическое единение живого народного языка и литературно-языкового наследия,  расширяя тематику украинской литературы, Шевченко пополняет словарный запас, развивает синтаксис, усовершенствует и укрепляет грамматические  и фонетические нормы украинского литературного языка, расширяет его стилистические возможности.
Украинский литературный язык после Т.Г. Шевченко развивается и усовершенствуется  в произведениях таких выдающихся писателей, как Марко Вовчок, М.П. Старицкий, И.К. Тобилевич, Панас Мирный, П.А. Грабовский, И.Я. Франко, Леся Украинка, М.М. Коцюбинский и другие.
Кроме структурных черт средненадднепрянских  говоров, украинский литературный язык усваивает и синтезирует также отдельные грамматические, фонетические и лексические особенности других диалектов юго-западного наречия украинского языка, например, твердое произношение согласного р на конце слова (косар, писар) и шипящих в  формах типа лоша, курча, бiжать, лежать, приставной н в разных падежных формах предметно-личного местоимения  он в позиции после предлогов ( до нього, у нього, на ньому) и тому подобное.
Украинский поэт А.Метлинский обращал внимание на особенную мягкость, нежность и певучесть украинского языка, которая «общей мелодией приближается к церковнославянскому».                              
Ksenia Kanerva