30.7.2019

Nordiska slavistförbundetin vuosikokous 17.8.2019 Itä-Suomen yliopistolla

Nordiska slavistförbundet pitää vuosikokouksen Pohjoismaisen slavistikongressin yhteydessä 17.8.2019 Itä-Suomen yliopistolla. Alustavan ohjelman mukaisesti kokous pidetään klo 17. Ohessa kopioituna kokoukutsu ja esityslista.

***

Kallelse till Nordiska slavistförbundets generalförsamling 17 augusti 2019
Östra Finlands universitet, Joensuu
1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
2. Godkännande av dagordningen
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. De nationella förbundens rapporter
5. Revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Verksamhetsberättelse för Scando-Slavica
8. Revisionsberättelse för Scando-Slavica
9. Ansvarsfrihet för Scando-Slavicas räkenskaper
10. Underskottsgaranti. Tjugoförsta Nordiska Slavistmötet
11. Nordiska Slavistförbundets hemsida
12. Information från Den internationella slavistkommittén
13. Tjugoandra Slavistmötet
14. Val av ny styrelse, revisor, revisorsuppleant. Revisor och suppleant för Scando-Slavica,
valberedning
15. Övriga frågor
Förslag, som önskas upptagna på dagordningen, skall vara insända till styrelseordföranden
senast två veckor före generalförsamlingen.
Joensuu 16 juli 2019
Hannu Kemppanen
ordförande

Ei kommentteja: