1.3.2022

Suomen Slavistipiiri ry:n kannanotto Venäjän sotatoimiin Ukrainassa

Me Suomen slavistit eli slaavilaisten kielten, kirjallisuuksien ja kulttuurien tutkijat, opettajat, opiskelijat ja kääntäjät, tuomitsemme Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen. Sotajoukot tulee vetää pois Ukrainasta välittömästi ja maan suvereniteettia kunnioittaa. Ilmaisemme täyden tukemme Ukrainan valtiolle ja sen kansalaisille sekä heidän oikeudelleen itsenäiseen päätöksentekoon.

Jo useiden vuosien ajan ja nyt osana hyökkäyksen perusteluja Venäjän valtiolliset toimijat ja valtiollinen media ovat esittäneet valheellisia väitteitä Ukrainan valtiosta, historiasta ja kulttuurista. Me niin venäjän, ukrainan, valkovenäjän kuin muidenkin slaavilaisten kielten ja kulttuureiden parissa työskentelevät tuomitsemme jyrkästi tällaisen kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen vääristelyn ja käytön sodan oikeuttamisessa.

---

Statement of the Society of Finnish Slavists on Russia's military actions in Ukraine

We Finnish Slavists, that is, researchers, teachers, students and translators of Slavic languages, literatures and cultures, condemn Russia's invasion of Ukraine. Military forces must be withdrawn from Ukraine immediately and the sovereignty of the country must be respected. We express our full support for the Ukrainian state and its citizens and their right to independent decision-making.

For several years, and now as part of the justification for the invasion, Russian state actors and state media have made false claims about the Ukrainian state, history and culture. We, working with Russian, Ukrainian, Belarusian and other Slavic languages and cultures, strongly condemn such falsification of research of languages, cultures and history to justify war.

---

Заява асоціації славістів Фінляндії з приводу бойових дій, розгорнутих Росією на території України 

Ми, асоціація славістів Фінляндії, а саме дослідники, викладачі, студенти та перекладачі в галузі слов'янських мов, літератури та перекладу, рішуче засуджуємо вторгнення Росії на територію України. Ми закликаємо негайно вивести російські війська з території України і вимагаємо поваги до її суверенітету. Ми висловлюємо нашу повну підтримку українській державі та її народу, а також право населення України самостійно вирішувати свою долю. 

З метою виправдати незаконне вторгнення впродовж останніх років і по цей день деякі російські актори та ЗМІ виступають із неправдивими заявами стосовно української держави, її історії та культури. Ми, наукові працівники в галузі російської, української, білоруської та інших слов'янських мов, рішуче засуджуємо подібне перекручування результатів досліджень в галузі лінгвістики, культурології та історії, щоб виправдати розв'язання війни.

---

Заявление ассоциации славистов Финляндии в отношении боевых действий, которые разворачивает Россия на территории Украины

Мы, ассоциация славистов Финляндии, а именно исследователи, преподаватели, студенты и переводчики в области славянских языков, литературы и перевода, решительно осуждаем вторжение России на территорию Украины. Мы призываем немедленно вывести российские войска с территории Украины и требуем уважения к ее суверенитету. Мы выражаем нашу полную поддержку украинскому государству и его народу, а также право населения Украины самостоятельно определять свое собственное будущее.

В течение нескольких последних лет и в настоящее время некоторые российские государственные деятели и СМИ выступают с ложными заявлениями относительно украинского государства, его истории и культуры. Мы, научные работники в области русского, украинского, белорусского и других славянских языков, решительно осуждаем подобное извращение результатов исследований в области лингвистики, культурологии и истории с целью оправдания войны.

---

Uttalande från Finlands Slavistkrets rörande Rysslands krigföring mot Ukraina

Vi, Finlands slavister, som forskar, undervisar, studerar, översätter eller på andra sätt arbetar med slaviska språk, slavisk kultur eller litteratur, fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Alla ryska militära styrkor måste dra sig ur Ukraina omedelbart, och landets suveränitet måste respekteras. Vi uttrycker vårt odelade stöd för den ukrainska staten, dess medborgare och deras rätt att självständigt fatta beslut om sina politiska vägval.

Under flera år har statliga aktörer och medier i Ryssland kommit med falska påståenden om Ukraina, dess historia och kultur. Dessa falska anklagelser har nu även kommit att användas som förevändning för Rysslands invasion av Ukraina. Vi som arbetar med ryska, ukrainska, belarusiska och andra slaviska språk tar å det starkaste avstånd från dylika falsarier om språk-, kultur- och historieforskning i syfte att rättfärdiga krig. 

2 kommenttia:

Soili Nysten-Haarala kirjoitti...

Onpa ytimekäs ja tyylikäs kannanotto!

Anonyymi kirjoitti...

MSDS
SDS